Et 2018. aasta pakendiaruande koostamine läheks ladusalt

Pakendiaruannete  esitamine ja nende audiitorkontroll 2017. kalendriaasta kohta on enamikel pakendiettevõtjatel ilmselt unustatud ja on käes õige aeg alustada mõtlemist 2018. aasta pakendiaruande koostamisele. Juhul, kui ettevõtte laseb Eesti turule pakendeid üle 5 tonni aastas, siis tuleb mõelda ka audiitori leidmisele ja audiitorkontrolli läbimisele.

Audiitorkontrolli teostajana on üldiselt heameel tõdeda, et Eesti ettevõtjad võtavad pakendiaruandluse kohustust tõsiselt – on määratud töötaja, kes tegeleb pakendite arvestamisega, on välja töötatud oma metoodikad ja arvestussüsteemid, kuidas kõige õigema ja õiglasema tulemuseni jõuda ning audiitor saab ülevaatliku selgituse, kuidas pakendimass kujuneb. Reeglina on ettevõtted ka ise teostanud ja akteerinud kontrollkaalumisi - isegi sellistel juhtudel, kui hankija on omapoolse  info pakkematerjalide ja -koguste kohta edastanud.

Kui ettevõte ise on veendunud, et nende pakendite arvestus on korrektne ja teab täpselt, kuidas pakendimass kujuneb, siis üldjuhul kulub pakendiaruande audiitorkontrollile vähem aega.

Selleks, et 2018. aasta pakendiaruande koostamine läheks ladusalt, esitame mõned tähelepanekud eelmise aasta pakendiaruannete audiitorkontrollist, mis põhjustasid pakendiaruannete korrigeerimisi audiitorkontrolli käigus ja mida saab ettevõtja juba enne audiitorkontrolli läbimist ise üle vaadata või kontrollida:

Mitu pakendiaruannet esitada?
Ettevõte võib olla üle andnud pakendite kogumise kohustuse mitmele taaskasutusorganisatsioonile. Näiteks kui ühele taaskasutusorganisatsioonile on antud üle tagatisrahaga pakendite kogumise ning teisele kõikide muude pakendiliikide kogumise kohustus, siis peab ettevõte koostama ja esitama kaks eraldi pakendiaruannet – üks kummalegi taaskasutusorganisatsioonile nendele üle antud pakendiliikide kohta. Kui pakendimassi kogus kahes aruandes kokku ületab 5 tonni kalendriaastas, siis tuleb mõlema aruande kohta esitada ka vastav vandeaudiitori aruanne. Selline informatsioon oleks audiitorile juba vajalik esitada töövõtu kokkuleppimise faasis, et oleks võimalik töömahtu adekvaatselt hinnata. 

Erinevad pakkematerjalide liigid
Pakendiaruande koostamisel tuleb olla kindel, et kõik erinevad pakkematerjalide liigid, mis kaupade Eestisse toomisel või kliendile edasi saatmisel on kasutatud, on ka pakendiaruandes kajastatud.  Selleks on kasulik teha vaatlus laos ja vaadata üle, kas erinevad materjalide liigid, mis seal silma jäävad (nt papp, plast, klaas, puit), on seotud pakenditega. Kui on, siis kas see pakendimaterjal on aruandluses ka korrektselt kajastatud.

Erinevat liiki puitaluste kasutamine
Juhul, kui ettevõte kasutab puitaluseid kaupade transportimiseks, kas maale toomisel ja/või klientidele saatmiseks, siis tuleks viia läbi kontrollkaalumised erinevate kaubaaluste liikide lõikes, et saada usaldusväärne keskmine kaal, mida pakendiarvestuses rakendada. Euro- ja lippaluste kaalud võivad erineda omavahel isegi kordades - seega tuleb tuvastada, milliste kaupade puhul kasutatakse ühte või teist liiki aluseid. Kui see toiming jätta tegemata, siis on aruandes üle- või aladeklareerimise viga kerge tekkima.

Ringluses olevad puitalused
Juhul, kui puitalused on ettevõtte ja tema klientide vahel ringluses (näiteks kliendid üldjuhul tagastavad alused), siis peaks ettevõttel olema ka vastav arvestus, mille alusel saab tuvastada, et alused on jätkuvalt ringluses. Kui mõni kaubaalus muutub kasutuskõlbmatuks, siis saab vastava arvestuse põhjal ka kaubaaluse käibelt kõrvaldamist tõendada.

Kontrollkaalumiste teostamine
Kui ettevõttes on teostatud pakendite osas kontrollkaalumised, siis tuleb säilitada kaalumiste tulemused (nt fotod pakendist kaalul ja selle näit, aktid jms). Vastavat materjali on võimalik hiljem ka audiitoriga jagada, kui vajalikku tõestusmaterjali. Kontrollkaalumisi on mõistlik teostada ka siis, kui on informatsiooni, et tootja on muutnud oma tavapärast pakendit. Siinjuures on arvestuse tarbeks täheldada, kas pakkematerjal on muutunud kergemaks või raskemaks, et ei tekiks pakendimassi üle- või aladeklareerimise riski, samuti see, kas pakendisse on lisandunud uusi materjalide liike.

Pakendimassi kajastamine õiges perioodis
Pakendiaruanne koostatakse kalendriaasta kohta ning meetodi, millal ettevõte pakendimassi oma pakendiaruandes kajastab, töötab välja ettevõte ise – see võib olla nii kaupade maale toomisel kui ka nende müümisel lõppkliendile. Seetõttu tasub hoolikalt jälgida nii ostu/müügiarvete kui ka kaupade kohale jõudmise kuupäevi, eriti kalendriaasta lõpu ja alguse lähedal, et pakendiaruanne tervikuna vastaks nii kalendriaasta kui ka ettevõtte enda arvestuspõhimõtetele.

Nii nagu on erinevad omavahel ettevõtete äritegevused, on erinevad ka pakendiaruandes pakendimassi kokku arvutamise võimalused. Tasub arvestada kõiki nüansse, kuid kindlasti jälgida ka seda, mis on oluline, kuna pakendiaruanne tervikuna peab olema ilma oluliste vigadeta. Kui milleski pakendiaruande koostamisel kahtled või tahad enne audiitorkontrolli teostamist veenduda, kas kasutatav arvestuspõhimõte on olulises osas õige, siis tasub kindlasti konsulteerida vandeaudiitoriga – pigem eelnevalt lühidalt arutada, kui hiljem pikalt parandada.


Kersti Ruut
Vandeaudiitor
Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ 

Eelmine
Kuidas saada selgust korteriühistu varalistes küsimustes?
Järgmine
Majandusaasta aruanne kui ettevõtte esindusdokument