Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

18. mail 2020 võttis Riigikogu vastu Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teisteseaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) RT I, 23.05.2020, 2, mille kohaselt said ettevõtted mh eriolukorrast tulenevalt sel aastal ajapikendust majandusaasta aruannete esitamiseks.

Loe lisaks

COVID-19 mõju kajastamine majandusaasta aruannetes

2020. aasta kevad on ettevõtlusele ränk. Hetkel ei näi olevat ühtegi tegevusvaldkonda, mida COVID-19 levikust tingitud ootamatud muutused ja sellest tulenevad mõjud ei puudutaks. Erandiks ei ole isegi majandusaastaaruannete koostamine.

Loe lisaks

Et 2018. aasta pakendiaruande koostamine läheks ladusalt

Pakendiaruannete  esitamine ja nende audiitorkontroll 2017. kalendriaasta kohta on enamikel pakendiettevõtjatel ilmselt unustatud ja on käes õige aeg alustada mõtlemist 2018. aasta pakendiaruande koostamisele. Juhul, kui ettevõtte laseb Eesti turule pakendeid üle 5 tonni aastas, siis tuleb mõelda ka audiitori leidmisele ja audiitorkontrolli läbimisele.

Loe lisaks

Tähelepanekuid 2017. majandusaasta aruannete kohta

2017. majandusaasta aruanded on tänaseks ettevõtetel suuremas osas esitatud. Neile, kel aruanne veel valmimas või ootab ees peagi juba järgmise koostamine, on kasulik üle vaadata olulisemad aastaaruannete audiitorkontrolli teostamisel silma jäänud tähelepanekud.  Olgu rõhutatud, et seekord ei keskendu me tehingute kajastamisele, vaid pigem aruande koostamise aluspõhimõtetele ja esitatud informatsioonile kui tervikule.

Loe lisaks