Juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks

Valminud on juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks avalikus sektoris.  Audiitorteenuseid peavad riigihankena tellima nii kohalikud omavalitsused kui riigi osalusega ühingud.

Audiitorite teenuste hankimine erineb mõnevõrra klassikalistest teenuste ja asjade hankimisest, sest hanget koostades tuleb arvestada ka audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega. Selleks, et ühtlustada audiitorteenuse hankija ja pakkuja arusaamad, on Audiitorkogu koostöös Rahandusministeeriumiga koostanud soovitusliku juhendi, mida silmas pidada audiitorteenuse riigihanget läbi viies.

Oluline on sõnastada riigihanke alusdokumendid nõnda, et tagatakse asjakohase pakkumuse esitamine. Hankija peaks alusdokumentides täpselt selgitama ja piiritlema:

·         millist audiitorteenust ning kui pikaks perioodiks hangitakse;

·         mis on kontrolli objektiks, ehk millist aruandlust audiitor kontrollib;

·         mis on see üksus või üksused, mille aruandlust kontrollitakse.

Hanke alusdokumentides sätestatud tingimused ei tohi põhjendamatult piirata audiitorteenuste pakkujate hulka ning need ei tohi olla vastuolus audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega, sh eetikakoodeksiga. Pakkujatel peab olema võimalus vältida teenust osutades huvide konflikti ning pakkuda parimat teenust õiglase hinnaga. Audiitorteenuse osutaja valimisel peaks hinna kõrval olema vähemalt sama oluliseks kriteeriumiks teenuse kvaliteet.

Juhend on eeskätt mõeldud kasutamiseks kohalikele omavalitsustele ja riigi osalusega äriühingutele, kuid see on kasulik kõigile, kes puutuvad kokku audiitorteenuste tellimisega.

Juhend on leitav Audiitorkogu ja Rahandusministeeriumi kodulehtedelt (vt siit Audiitorkogu juhend audiitorteenuse hanke korraldamiseks). 


Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Eelmine
Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal
Järgmine
Muudatused pakendiaruande audiitorkontrolli nõuetes