Oma teadmistele ja kogemustele tuginedes saab vandeaudiitor anda finantsalast nõu ettevõtetele, mittetulundusühingutele  või sihtasutustele olenevalt sellest, millises valdkonnas klient  täpsemalt nõustamist vajab. Finantsnõustamise käigus võib klient koostöös vandeaudiitoriga otsida vastust ühele või mitmele arvestusteemalisele küsimusele, püstitada lahendamist vajava ülesande või  kaasata vandeaudiitorit teemade arutellu, et saada sõltumatut ja erapooletut hinnangut oma plaanidele.  
Finantsnõustamise teenuste hulka võivad kuuluda:
  • erineva sisuga finantsaruandluse koostamine;
  • finantstulemuste analüüs;
  • eelarvete ja finantsprognooside koostamine;
  • äriplaanide finantsosa koostamine (eelarvestus, prognoositavad rahavood jms);
  • erinevate aruandlusformaatide väljatöötamine. 
                                                            Tagasi teenuste juurde