Oma erialastele teadmistele ja kogemustele tuginedes saab vandeaudiitor läbi viia erinevid teenuseid, olenevalt sellest, mida ettevõte vajab, näiteks:

erikontroll: protseduur, mille kaudu teenuse tellijal (osanikud/aktsionärid) on võimalus saada erapooletu spetsialisti arvamus äriühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta. 
                                                     Loe lisaks siit ... 

ostueelne finantsseisu ülevaatus: ostja soovib põhjalikumalt ja erapooletult teada, milline on ostetava ettevõtte finantsseis, et langetada otsuseid ostuobjekti osas. Teenuse puhul lepitakse teenuse tellijaga eelnevalt kokku töö eesmärgis ning millele analüüsi käigus keskendutakse;

kokkuleppelised protseduurid: teenuse tellijaga lepitakse kokku töö eesmärgis ning valdkonnad või protseduurid, mida töö käigus läbi viiakse;

Euroopa Liidu projektide audiitorkontroll: äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused või avaliku sektori üksused, mis on saanud toetust Euroopa Liidu struktuurifondidest või Eesti kohalikelt rakendusüksustelt, võivad vajada projektide aruandluse audiitorkonrolli. Sellised töövõtud teostatakse rahvusvahelistele auditeerimise standartitele tuginedes ning toetuse andja vastavatele juhendmaterjalidele;

fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) mahtkaubana importimise tõendamisaruande audiitorkontroll:
alates 1. jaanuarist 2017.a rakendusid nõuded HFC-aineid sisalduvate eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade importimisel, kus eeltäidetud seadmetes sisalduv HFC tuleb kvoodisüsteemi sisse arvestada (ei kohaldata importijate suhtes, kes impordivad eelnimetatud seadmetes vähem, kui 100 CO2-ekvivalenttonni HFC-sid aastas). Kõnealuste seadmete importija laseb tõendada vandeaudiitoril või vastavalt EL direktiivile 2003/87/EÜ akrediteeritud kasvuhoonegaaside tõendajal eelmisel kalendriaastal imporditud seadmete HFC-sid puudutavate dokumentide õigsust ja esitab tõendamisaruande Euroopa Komisjonile elektroonilisel kujul (loe lisaks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse WEB-lehelt siit);

revisjoni läbiviimine: revisjoni eesmärgi, ulatuse ja kontrollprotseduurid kinnitab revisjoni määranud isik, organ, kogu või revisjoni teostaja. Revisjon viiakse läbi vastavalt Audiitorkogu poolt välja töötatud arvestusalase revisjoni juhendile või revisjoni tellija juhistele. 

Tagasi audiitorteenuse juurde