Meie teenuste hinnad on nii tunnipõhised kui fikseeritud. Teenuse maksumuse kujunemist mõjutab oluliselt kliendi valmisolek audiitorteenuste läbiviimiseks ning olemasoleva raamatupidamis-arvestuse kvaliteet. Üldjuhul selgub teenuse maksumus  läbirääkimiste käigus. 

Hinnapakkumise tegemiseks on meil vajalik teada soovitud teenuse sisu ja ulatust ning esialgseid finantsnäitajaid. Näiteks: aastaaruande audiitorkontrolli või ülevaatuse korral edastage:

1. Ettevõtte esialgne majandusaasta aruanne (kui on olemas), millele audiitorkontrolli või ülevaatust soovite. Kui majandusaasta aruanne ei ole veel valmis või majandusaasta ei ole veel lõppenud, siis edastage ettevõtte viimane olemasolev bilanss ja kasumiaruanne;
2. Informatsioon, mis ajaperioodil oodate audiitorkontrolli või ülevaatuse teostamist ning mis kuupäevaks ootate vandeaudiitori aruande valmimist.

Pakendiaruande audiitorkontrolli puhul on eelnevalt vajalik teada järgmist informatsiooni:
1. Kas ettevõttel on kehtiv leping taaskasutusorganisatsiooniga?
2. Kuidas  peetakse arvestust pakendimassi kohta - nt kas kasutatakse  tabelarvutustarkvara (nt Excel) või on arvestus seotud ettevõttes kasutusel olevate infosüsteemidega?
3. Milline on pakendimass aruandeaastal kokku (tonnides)?
4. Kas eelmise aruandeaasta kohta on teostatud pakendiaruande audiitorkontroll? Kui jah, siis kas vastav audiitori aruanne oli märkusteta?
5.  Mis kuupäevaks ootate vandeaudiitori aruande valmimist pakendiaruande kohta?

Hinnapakkumise küsimiseks võtke meiega ühendust


         Tagasi teenuste juurde