Mitterahalise sissemakse hindamise audiitorkontroll* on vajalik, kui ettevõtte omakapitali tehakse omanike poolt mitterahaline sissemakse.

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja äriühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet ning seda on võimalik rahalises väärtuses hinnata. Selliseks varaks võib olla nii kinnisvara, transpordivahend kui ka varaline õigus, näiteks omanike laen või muu võlanõue. Mitterahaliseks sissemakseks ei saa olla äriühingule osutatav teenus, tehtav töö ega asutajate tegevus ettevõtte asutamisel.

Osaühingute puhul on mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine audiitori poolt kohustuslik, kui osakapital on 25 000 eurot või rohkem, aktsiaseltsi puhul peab mitterahalise sissemakse hindamist audiitor alati kontrollima. 

*Juhime tähelepanu, et vastavalt Äriseadustiku (ÄS) § 143 lg 1 mitterahalise sissemakse korral hindab asja või eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks osaühingu juhatus, võttes aluseks eseme kohta olemasolevat informatsiooni (sh ka alusdokumente, lepinguid, aktid jms) ning vormistab vastava asjakohase juhatuse hinnangu. Vastavalt juhatuse hinnangule peab seejärel vormistama mitterahalise sissemakse otsuse ka osanik(ud).

Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist juhatuse poolt (ÄS § 143 lg 3), andes omapoolse hinnangu, kas hindamise aluseks olev informatsioon on piisav ja asjakohane ja kas saab kinnitada juhatuse hinnatud eseme väärtuse.
                                                                                                                                                     

 
    
 

Tagasi audiitorteenuse juurde